De Wet op het financieel toezicht en financiële dienstverleners

De Wet op het financieel toezicht en financiële dienstverleners.

De Wet of het financieel toezicht (hierna: Wft) regelt het toezicht op bijna de volledige financiële sector. De financiële instellingen (dienstverleners) moeten aan bepaalde eisen voldoen en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Of de DNB of AFM toezicht houdt is per financiële instelling verschillend.

 

DNB en de AFM worden in de Wet op het financieel toezicht aangewezen als toezichthouders voor de Nederlandse financiële markten. Het toezicht dat door DNB wordt uitgeoefend is vooral prudentieel (gericht op de financiële soliditeit van de onder toezicht staande instellingen en stabiliteit van financiële sector) van aard terwijl de AFM zich meer richt op gedragstoezicht (gericht op ordelijke en transparante markten, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van klanten).

 

Jaarlijks wordt de Wft aangepast, zodat de dynamische financiële wereld continue aan strikte eisen en voorwaarden zal moeten voldoen. De belangrijkste redenen voor het strenge financiële toezicht zijn:

  • waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem;
  • zorgt ervoor dat de financiële markten efficiënt werken;
  • beschermt consumenten tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.

 

De financiële crisis die vanaf 2007 was gestart toonde aan dat het financiële systeem als geheel relatief kwetsbaar is. Eén omvangrijke financiële instelling in de problemen kan een domino effect tot gevolg hebben. Zowel de banken als de verzekeraars zijn de belangrijkste partijen waarop het toezicht van toepassing is.

 

Op dit moment is er ook verdere uitbreiding naar Europees financieel toezicht waar de Europese Centrale Bank (ECB) het toezicht houdt.

 

Wft basis

Wie als financieel dienstverlener werkzaam is, moet zich houden aan de regels van de Wet op het Financieel Toezicht. Deze wet stelt bepaalde eisen aan de financieel dienstverlener, waarbij de belangen van de cliënt voorop staan.

De cursus of opleiding WFT basis voldoet aan deze eisen, zodat je in aanmerking komt voor een WFT vergunning. Hiermee toon je aan dat je voldoende deskundig bent om op te treden als financieel dienstverlener. De WFT basis is verplicht voor alle dienstverleners en adviseurs die werkzaam zijn binnen de financiële sector.

 

Wft hypothecair krediet

De Wet op het financieel toezicht stelt eisen aan iedereen die werkt in de financiële dienstverlening. In de opleiding voor Wft hypothecair krediet wordt de relevante wet- en regelgeving toegepast en het kredietverleningsproces behandeld. De wensen en behoeften van hypotheekaanvragers worden geïnventariseerd. Hierbij wordt rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Daarnaast is het succesvol adviseren en bemiddelen bij de verkoop van hypothecair krediet conform de eisen van de Wft van belang. Na afloop van de resultaatgerichte opleiding Wft hypothecair krediet kun je de haalbaarheid van een aanvraag goed beoordelen, afgestemd op de specifieke financiële positie van de aanvrager.

 

 

https://www.wft-premium.nl/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.